Deň rodiny 2014

DR_2014

Vyhlásenie Dňa rodiny

„Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná.

Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ŽENY, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín.

Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií.

V poslednom čase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny.

Napriek ťažkostiam, ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina zostáva kolískou šťastia človeka.
To si žiada vytvárať spoločnosť priateľskú rodine.

Preto povzbudzujeme rodiny:

žime v harmonických vzťahoch a obnovujme si vzájomnú úctu a lásku v ťažkostiach,
my rodičia, buďme otvorení pre prijatie detí,
my rodičia, ako najdôležitejšie osoby pre svoje deti, investujme do ich výchovy čas a energiu.

Preto povzbudzujeme mládež;

myslime pri nadväzovaní vzťahov na svoju budúcu úlohu matky a otca, nebojme sa zakladať si rodiny a sami sa presvedčme o veľkom dobre rodiny.

Preto povzbudzujeme politikov;

vytvárajme dôstojné podmienky na život v rodine,
rešpektujme právo rodičov na výchovu ich detí,
podporujme jedinečné postavenie manželstva a rodiny v spoločnosti.

Preto povzbudzujeme médiá;

narábajme zodpovedne s vplyvom, ktorý máme na mladú generáciu,
prinášajme príklady harmonických rodín a manželstiev.

Preto povzbudzujeme podnikateľov;

podporujme svojich zamestnancov v ich úlohe rodičov najmä rešpektovaním osobného času, ktorý potrebujú pre život so svojou rodinou,
smerujme svoje verejnoprospešné aktivity aj na podporu rodín, čo je najlepšia prevencia sociálnych problémov.

Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Povedzme to všetkým.“