Sviečka za nenarodené deti

Môžeme sa zapojiť takmer vo všetkých kostoloch v Nitre, najmä v blížiacom sa „dušičkovom čase“ do 8 novembra.

Čo znamená sviečka za nenarodené deti?

Je spomienkou na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

Pamätajme v modlitbách aj na ich rodičov a tých, ktorí potraty vykonávajú alebo podporujú.

Spomienku na zomrelé a usmrtené deti môžeme vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky a jej zapálením a umiestnením buď do okien našich domovov alebo na cintorínoch, najmä večer 2. novembra.

Zakúpením špeciálne vyrobenej sviečky podporíme pro-life aktivity na Slovensku zamerané na ochranu života a rodiny. Prispieť môžeme aj priamo na tento účet:

IBAN: SK25 0900 0000 0050 3335 7295

Kampaň organizuje Fórum života, s cieľom zapojiť do neho farnosti, školy, mestá a obce, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku. Sviečka za nenarodené deti prebieha počas októbra a vrcholí  v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých až do 8 novembra. Všetky finančné príspevky zbierajú v rámci verejnej zbierky registrovanej na Ministerstve vnútra SR.

Zapojme sa do kampane a pomôžme chrániť život od počatia po prirodzenú smrť prostredníctvom projektov podporujúcich kultúru života a ľudskú dôstojnosť, vzdelávanie, ochranu ľudských práv, rozvoj sociálnych služieb a konkrétnu pomoc pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Bližšie info na www.sviecka.forumzivota.sk

ĎAKUJEME!